Uslovi pružanja fotografskih usluga


Član 1.
Predmet ovog ugovora je pružanje fotografskih usluga između nalogodavca – naručioca usluga i davaoca usluga WWW.SLIKAJME.RS.


Član 2.
Prema uslovima ovog Ugovora na poslovni odnos ugovornih strana će se primenjivati isključivo nadalje navedeni uslovi u verziji koja se koja se objavljuje na internetu i koja važi u momentu porudžbine.
Dole navedene uslove poslovanja naručilac, za potrebe svoje online-porudžbine može sačuvati na svom računaru ili ih odštampati.


Član 3.
WWW.SLIKAJME.RS se kao ugovorna strana obavezuje, da će fotografske usluge (u daljem tekstu roba) izrađivati po porudžbini naručioca.
Do ugovornog odnosa će doći kada porudžbinu koju naručilac izvrši putem interneta, a WWW.SLIKAJME.RS potvrdi prijem elektronskom poštom.


Član 4.
Naručilac nema pravo opoziva porudžbine nakon što je WWW.SLIKAJME.RS potvrdio prijem, jer se roba izrađuje prema predlošcima naručioca i prilagođava njegovim ličnim potrebama.


Član 5.
Ugovorne strane će svojim potpisima potvrditi da će se roba isporučivati po cenama važećim na dan sklapanja ugovora, a iste će biti navedene na internet stranici WWW.SLIKAJME.RS.


Član 6.
Ugovorne strane svojim potpisima ugovaraju da će se roba platiti prilikom preuzimanja.
Roba ostaje u vlasništvu WWW.SLIKAJME.RS sve do potpune isplate iz porudžbine.
Naručilac će robu preuzeti odmah po izradi i to u prodavnici WWW.SLIKAJME.RS koju on odredi, a u slučaju da se roba ne preuzme, WWW.SLIKAJME.RS će istu čuvati 3 meseca nakon slanja opomene o preuzimanju.


Član 7.
Naručilac nema pravo opoziva porudžbine nakon što je WWW.SLIKAJME.RS potvrdio prijem, jer se roba izrađuje prema predlošcima naručioca i prilagođava njegovim ličnim potrebama.


Član 8.
Ugovorne strane ugovaraju da naručilac nema pravo na naknadu štete u slučaju da WWW.SLIKAJME.RS kasni sa isporukom, osim u slučaju ako se radi o krajnjoj nepažnji ili nameri od strane WWW.SLIKAJME.RS.


Član 9.
Ugovorne strane ugovaraju da je roba manjkava, ako ne odgovara tehničkim normama za izradu i obradu foto proizvoda. Naručilac je dužan da vidljive nedostatke, koji se mogu uočiti uobičajenim pregledom, reklamira odmah po isporuci, a najkasnije 8 dana po prijemu robe.
Sve kasnije reklamacije vidljivih nedostataka se neće uvažiti.
Skriveni nedostatci se moraju reklamirati odmah po njihovom otkrivanju, a najkasnije u roku od 6 meseci.


Član 10.
WWW.SLIKAJME.RS će kod opravdanih reklamacija zameniti robu, a u slučaju da takva isporuka nije moguća, ili da se zbog opravdanog razloga ne može izvesti, WWW.SLIKAJME.RS će naručiocu umanjiti ukupan iznos vrednosti robe za vrednost manjkave robe.


Član 11.
Mincom odgovara samo za štetu na samoj robi do trenutka slanja porudžbine, te se time dalji zahtevi naručioca sa bilo koje pravne osnove isključuju.
Odgovornost za oštećenje ili gubitak datoteka na nosačima podataka naručioca, ili WWW.SLIKAJME.RS, kao i gubitak datoteke tokom elektronskog prenosa podataka ili prenosa preko računarskih mreža, je isključena.


Član 12.
Naručilac je upoznat i saglasan da se njegovi lični podaci, potrebni za realizaciju porudžbine i arhiviranje, sačuvaju na nosaču podataka.

WWW.SLIKAJME.RS se obavezuje i saglasan je da se prikupljeni lični podaci, koji se obrađuju i koriste, čuvaju i da se sa njima postupa poverljivo.


Član 13.
Naručilac ima pravo da opozove svoju saglasnostu svako doba sa budućim učinkom, a WWW.SLIKAJME.RS se u slučaju opoziva, obavezuje na trenutno brisanje svih ličnih podataka, osim ako postupak po određenoj porudžbini nije do kraja realizovan.


Član 14.
Naručilac i WWW.SLIKAJME.RS ovim Ugovorom pretpostavljaju i potvrđuju da je naručilac svoju bazu podataka osigurao i za vreme nakom isporuke robe. WWW.SLIKAJME.RS ne osigurava navedene podatke koje je dostavio naručilac.
Slikovni podaci, koje je dostavio naručilac, brišu se po izvršenju porudžbine, a od toga se izuzimaju oni slikovni podaci, koji se arhiviraju na traženje naručioca.


Član 15.
Naručilac sam odgovara za sadržaj prenetih slikovnih datoteka i kod svih poslova koji se prenose na WWW.SLIKAJME.RS, kao i kod čuvanja slikovnih datoteka, pretpostavlja se da naručilac ima sva potrebna autorska prava, prava na žig i ostala prava. Sve posledice koje nastanu zbog mogućih povreda tih prava, snosi isključivo naručilac.


Član 16.
Naručilac davanjem porudžbine garantuje da se sadržajima prenesenih slikovnih datoteka ne krše krivični propisi, a posebno oni propisi koji se odnose na širenje dečije pornografije.
U slučaju da WWW.SLIKAJME.RS. sazna za postupanje protivno navedenim propisima, odmah će obavestiti nadležne organe.


Član 17.
Sve eventualne sporove, koji pristeknu iz ovog ugovora, ugovorne strane će pokušati da reše sporazumno.
U slučaju nemogućnosti sporazumnog rešenja spora, ugovorne strane ugovaraju mesnu nadležnost, stvarno nadležnog suda u Novom Sadu.


Član 18.
Svaka ugovorna strana može odustati od ovog Ugovora, a pre početka izvršenja naloga, u roku od 3 dana, a ako je nalog počeo da se izvršava u roku od 5 dana, s tim da ugovorna strana koja odustaje od ugovora mora drugoj ugovornoj strani nadoknaditi štetu i troškove koje je ona imala u vezi ovog Ugovora.


Član 19.
Ugovor je sačinjen na osnovu saglasnosti ugovornih strana i iste ga u znak prihvatanja potpisuju, u dva istovetna primerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po jedan primerak.
Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja ugovornih strana.

Zakažite poziv
Email

🙏 Dobrodošli na Slikajme.rs - online prodavnica foto poklona!
Kako Vam možemo pomoći?